Athleten | Events | Viktor Gorshkov | Bremen 24.06.2001 | Sprunghöhe 5,68m | HiRes SloMo